Výroční schůze v Dačicích

Podle § 10 odst. 1 stanov svolávám

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Klubu sběratelů baleného cukru

která se bude konat

v sobotu 10. listopadu 2018 od 11.00 hod.

v kulturním domě Beseda v Dačicích

Program:

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti výroční členské schůze, volby předsedajícího zasedání, zapisovatele a mandátové a volební komise.
  2. Zpráva o činnosti klubu od poslední výroční schůze.
  3. Průběžná zpráva o hospodaření klubu do 9. listopadu 2018, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017.
  4. Diskuse ke zprávám ad 2 a 3 a k případným dalším návrhům vzneseným z pléna.
  5. Ocenění členů za práci pro klub.
  6. Volba předsedy, výboru a revizní komise.
  7. Schválení návrhu usnesení.
  8. Závěr.

Výroční členské schůze má právo se zúčastnit každý člen klubu, pokud nejpozději při prezenci zaplatil členský příspěvek na rok 2018. Podle § 4 písm. e) stanov má v případě své neúčasti právo pověřit písemně některého účastníka výroční členské schůze z řad členů klubu, aby za něj hlasoval. Formulář mandátu bude k dispozici ke stažení na klubových stránkách a v tištěné podobě bude spolu s přihláškou a pozvánkou přiložen k poštovním zásilkám se 70. číslem Cukřenky, které budou rozesílány počátkem října.

Přítomnost osob, které nejsou členy klubu (doprovod, hosté, sdělovací prostředky), je možná, pokud to prostory pro zasedání dovolí. Takové osoby však nemají hlasovací právo a nemohou bez vyzvání zasahovat do jednání výroční členské schůze.

Jestliže v okamžiku zahájení výroční členské schůze nebude počet osobně přítomných členů a těch členů, kteří pověřili svým zastupováním některého přítomného člena, větší než 50 % počtu všech členů klubu, nebude výroční členská schůze usnášeníschopná a skončí.

Pro případ, že by k tomu došlo, svolávám podle § 10 odst. 11 stanov náhradní zasedání, které by se uskutečnilo bezprostředně po ukončení zasedání výroční členské schůze, která by nebyla schopna se usnášet, a to s tímtéž programem. Podle § 10 odst. 12 stanov může náhradní zasedání přijmout usnesení za účasti libovolného počtu členů.

V Praze dne 5. září 2018

Jaroslav  K o l í n

předseda Klubu sběratelů baleného cukru