Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále GDPR) si Vás v tomto dokumentu dovolujeme informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o vašich právech. S čím bychom Vás rádi seznámili?

Kdo je správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Klub sběratelů baleného cukru, z. s., 
IČ: 26519534,
který sídlí na adrese Olbramovická 712, 142 00 Praha 4 – Kamýk
s kontaktními údaji
Náš email: ksbc@ksbc.cz,
Náš tel.: 607 627 756.
Naše webová adresa: https://www.ksbc.cz.

Jaké principy zpracování dodržujeme?

 • Osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.
 • Shromažďujeme je pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • Minimalizujeme údaje, které zpracováváme tak, aby byly přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • Osobní údaje udržujeme přesné a v případě potřeby aktualizované.
 • Ukládáme je jen po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu zpracování.
 • Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Které osobní údaje tedy zpracováváme?

Zpracováváme zejména jméno a příjmení členů KSBC, jejich datum narození, trvalé bydliště, podpis a dále jejich kontaktní údaje – emailovou adresu a telefon. Zpracováváme také jejich fotografie a výjimečně i audiovizuální záznamy.
U dodavatelů zpracováváme jméno a příjmení či název firmy, trvalé bydliště či sídlo, IČ, DIČ, podpis, oprávněného zástupce, telefonní a mailový kontakt, adresu datové schránky, bankovní spojení.

Za jakým účelem data zpracováváme

 • V první řadě vedeme evidenci členů KSBC, a to kvůli splnění právní povinnosti, která vyplývá z § 236 Občanského zákoníku.
 • Dále musíme vést účetnictví, také kvůli splnění právní povinnosti, která je dána zákonem o  účetnictví.
 • Na akcích, které pořádáme, pořizujeme fotografickou dokumentaci, kterou publikujeme v publikacích vydávaných KSBC a na webových stránkách https://www.ksbc.cz. Zde se opíráme o souhlas účastníků akcí se zveřejněním jejich osobních údajů.
 • Členům KSBC zasíláme svazové publikace a materiály, opět j jejich souhlasem.
 • Členům KSBC umožňujeme registraci na našich stránkách https://www.ksbc.cz a vstup do fóra, kde mohou diskutovat o vybraných tématech.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Pokud máme Vaše osobní údaje v listinné podobě, jsou uchovávány v zamčených skříních v sídle KSBC v prostorách k tomu určených.

Osobní údaje v elektronické podobě uchováváme v počítači. Přístup do počítače je chráněn heslem. Přístup do souborů nebo databází s osobními daty je chráněn heslem.

Komentáře, diskusní fóra

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit, jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné údaje o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Osobní informace přijaté prostřednictvím kontaktních formulářů jsou uchovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu, pro účely pro které byly vytvořeny (přihlášky na burzy, akce, do klubu)

V žádném případě nepoužíváme tyto informace za účelem marketingu a nepředáváme je třetím stranám.

Cookies

Při návštěvě našich stránek www.ksbc.cz se může stát, že budou ukládány informace ve formě “cookies” na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když pak budete psát nový komentář, už nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z jiných webů

Příspěvky na našich stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Naše webové stránky neshromažďují cíleně žádná analytická data osobního charakteru, pouze je sledována statistická četnost příspěvků uživatelů v diskusním fóru.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (formou žádosti), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu si mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká jsou Vaše práva ohledně našeho zpracování Vašich údajů?

 • Máte právo na informace ohledně námi zpracovávaných osobních údajů.
 • Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům.
 • Máte právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, o omezení jejich zpracování, či vznést námitku proti jejich zpracování.
 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budete-li mít pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • Máte také právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Budeme rádi, pokud v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či žádostí ohledně zpracování Vašich osobních údajů budete kontaktovat v první řadě nás, a to:
Klub sběratelů baleného cukru, z. s.,
IČ: 26519534,
který sídlí na adrese Olbramovická 712, 142 00 Praha 4 – Kamýk
s kontaktními údaji :
email: ksbc@ksbc.cz,
tel.: 607 627 756.

Na Vaše podněty odpovíme nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení. Dovolujeme si Vás upozornit, že v některých případech nemůžeme plně vyhovět Vaší žádosti o výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, a to v případě, kdy nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní povinnost (např. vedení účetnictví a povinnost uchovávat údaje po stanovenou dobu).

Pokud máte na našem webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené zpracovatelské smlouvy.
Dále jsou Vaše osobní údaje přístupné kontrolním orgánům státní správy na základě naší právní povinnosti.
Jak my, jako správce údajů, tak naši zpracovatelé, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních na ochranu Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po  skončení závazkových vztahů s KSBC.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Pokud máme Vaše osobní údaje v listinné podobě, jsou uchovávány v zamčených skříních v sídle KSBC v prostorách k tomu určených.

Osobní údaje v elektronické podobě uchováváme v počítačích. Přístup do počítačů je chráněn heslem. Přístup do souborů nebo databází s osobními daty je chráněn heslem.

Jak se s námi spojit

Pokud máte jakékoli dotazy, návrhy nebo žádosti týkající se výše uvedených zásad ochrany osobních údajů nebo nakládání s informacemi na této stránce, případně s námi již nadále nechcete komunikovat a přejete si smazat některé informace, které o vás můžeme uchovávat, napište nám na adresu ksbc@ksbc.cz

V Praze dne 25. května 2018