Výroční členská schůze

Podle § 10 odst. 1 stanov svolávám řádnou

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Klubu sběratelů baleného cukru.

Kdy: V sobotu 9. listopadu 2019. Prezence od 9:30 hod., začátek schůze v 11:00 hod.

Kde: Saloon Roudná, Na Roudné 17, Plzeň

Program:

1. Zahájení.

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a mandátové komise.

3. Zpráva o činnosti klubu od poslední výroční schůze.

4. Schválení výsledků hospodaření klubu za rok 2018.

5. Různé – diskuse.

6. Usnesení.

7. Závěr schůze.

Výroční členské schůze má právo se zúčastnit každý člen klubu, který bude mít do zahájení schůze zaplacené členské příspěvky na rok 2019. Podle § 4 písm. e) stanov může člen, který se nemůže schůze osobně zúčastnit, pověřit jiného člena, aby za něj hlasoval.

Po skončení schůze bude cca hodinová přestávka na oběd s úpravou sálu pro burzu, která proběhne od 13:00 do cca 15:00 hod. Burzy se mohou zúčastnit pouze členové klubu a jejich doprovod. Pokud se někdo nebude moci schůze zúčastnit, může pověřit jiného člena, aby za něj hlasoval. Formulář mandátu je ke stažení zde.

Účastnický poplatek: stůl pro výměnu 250,- Kč, doprovod 50,- Kč/osobu. Oběd (jednotné menu – guláš za 115 Kč) lze předběžně objednat v rámci přihlášky a závazně při prezenci. Cena oběda není zahrnuta v účastnickém poplatku a bude se vybírat na místě v hotovosti.

Uvažujeme o tom, že se neformálně sejdeme v někde v Plzni v pátek večer. O místě setkání dáme včas vědět.

Podrobnější informace a formuláře přihlášky budou publikovány v Cukřence a na těchto stránkách počátkem října.

Uzávěrka přihlášek je z organizačních důvodů stanovena na čtvrtek 31. října 2019.

Na schůzi budou rozdávány klubové cukry na rok 2019. Pokud se schůze nezúčastníte, pověřte někoho, aby vám je vyzvedl, nevyzvednuté budou postupně zasílány v následujících dnech poštou.

Jaroslav Kolín

předseda KSBC